TEAM SSC

Kontakt

TEAM SSC

Kontakt

Klubbens vedtægter

Vedtægter for Team SSC - Skarp Salling Cykelklub.

§1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Cykelklubbens navn er Team SSC - Skarp Salling Cykelklub.

Stk. 2. Cykelklubben har til enhver tid hjemsted i Skarp Salling, Vesthimmerland kommune.

Stk. 3. Cykelklubbens hjemstedsadresse følger den til enhver tid siddende formand.

§2. Formål og virke.

Stk. 1. Cykelklubbens formål er, at samle personer til motionscykling, samt som en sideeffekt hertil, at opbygge et sammenhold på motionsplan, som tilgodeser forskellige træningsniveauer.

§3. Tilhørsforhold.

Intet tilhørsforhold.

§4. Medlemmer.

Stk. 1. Som medlemmer kan optages personer, som har interesse for cykling på motionsplan eller eliteplan.

Stk. 2. Man er medlem, når man har indbetalt sit kontingent jvf § 11.

§5. Generalforsamling.

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i Februar måned.

Stk. 2. Indvarsling af generalforsamling skal ske via mailliste, så fremt det er muligt, ellers pr. brev til medlemmerne, senest 14 dage før generalforsamling afholdes.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når den er lovligt besluttet.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 1/3 af klubbens medlemmer ønsker det. Indvarsling sker som §5, stk. 2

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamling, skal fremsendes til formanden, senest 5 hverdage før generalforsamling. Kun forslag som opfylder dette kan behandles som beslutningsforslag.

§6. Dagsorden ved generalforsamling.

Stk. 1. Dagsordenen samles og ordnes af formand, samt sekretær for foreningen.

Stk. 2. Dagsordenen udsendes via mailliste eller pr. brev senest 3 hverdage før generalforsamling til samtlige medlemmer af klubben.

Stk. 3. Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Årsberetning - om klubbens virksomhed i det forgangne år. V. Formand.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. (1. januar - 31. december) V. Kasserer

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af suppleant.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

§7. Bestyrelsessammensætning.

Stk. 1. Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen, således at 2 medlemmer er på valg det ene år og 3 medlemmer det næste år.

Stk. 2. Mindst 3 af bestyrelsens medlemmer skal være aktive som motionscyklister i Team SSC.

Stk. 3. Herudover vælger generalforsamlingen 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant, der hver sidder et år.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær m. v.

Stk. 5. Bestyrelsens arbejde er vederlagsfrit.

§8. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun finde sted på lovligt indvarslede generalforsamlinger, ordinære som ekstraordinære jvf. § 5.

Stk. 2. Mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer jvf.§ 10, stk. 3 skal stemme for vedtægtsændringen, for at den er gældende.

§9. Cykelklubbens opløsning.

Stk. 1. Cykelklubben kan kun opløses af generalforsamlingen.

Stk. 2. Eventuelle overskydende midler skal overgå til SBV - Skarp Salling. Eventuelle midler skal hvile i 2 år, med henblik på evt. at opstarte en ny cykelklub i Skarp Salling. Lykkes det ikke indenfor 2 år fra den opløsende generalforsamling, så overgår midlerne helt til SBV

§10 Afstemninger.

Stk. 1. Alle afstemninger ved generalforsamling afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 2. Vedtægtsændringer kan dog kun ske ved et stemmeflertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Stk. 3. Kun fremmødte og kontingentbetalende medlemmer jvf. §4 er stemmeberettigede.

§11. Kontingent.

Stk. 1. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Kontingentperioden er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 3. Kontingentet betales til den til enhver tid siddende kasserer med en betalingsfrist til d. 31. januar samme år.

Stk. 4. Kasserer påser at kontingent er indbetalt, med henblik på at vedkommende er stemmeberettiget til generalforsamling, ordinær som ekstraordinær generalforsamling.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 3 februar 2006.

Den ordinære generalforsamling fandt sted i Himmerland Bowlingcenter, Gatten

Erik Kærsgaard Morten Christensen Kennet Rønfeldt

Formand Næstformand Kasserer

Jørgen Krathus Lennart Christensen

Sekretær Menig medlem

Min uddannelse og baggrund

Bricksite logo| MADE FOR FREE WITH

BRICKSITE